Slovníček pojmů internetové telefonie

Vysvětlení pojmů

Telefonie se vyvíjela od analogové přes digitální až po bezdrátovou a VoIP. Převratné generační změny proběhly ve druhé polovině dvacátého století. Rozvoj VoIP se datuje od poslední dekády dvacátého století.

Voice over Internet Protocol (zkratkou VoIP) je technologie, umožňující přenos digitalizovaného hlasu v těle paketů rodiny protokolů UDP/TCP/IP prostřednictvím počítačové sítě nebo jiného média, prostupného pro protokol IP. Využívá se pro telefonování prostřednictvím Internetu, intranetu nebo jakéhokoliv jiného datového spojení.

Technické a bezpečnostní požadavky na připojení k Internetu

Na veškeré VoIP protokoly (včetně nejnáročnějších G711 a G722 - 64 kbit/s, skutečná zátěž je zde cca 90 kbit/s) s rezervou dostačuje připojení 100/100 kbps a kvalita ADSL. Od 1.9.2008 je v ČR nejpomalejší ADSL připojení 8192/512Kbit, na připojení ADSL je tedy provoz VoIP bez problémů.

Problematická může být konektivita WiFi s výpadky packetů (packet losses), proto požadujte dostatečné záruky minimální šířky pásma a ztráty packetů u poskytovatelů WiFi. Maximální latence pro kvalitní přenos hlasu je 50 ms s 0 % ztráty packetu. Hranice pro funkčnost je zhruba 100 ms a 1 - 2 % ztráty packetu. Nad tuto hranici je již VoIP nepoužitelné.

Připojení k internetu optickým kabelem, případně kabelovou televizí, bývá zpravidla pro VoIP služby nejvýhodnější.

Po zapojení VoIP brány, VoiP telefonů a dalších VoIP zařízení změňte tovární nastavení loginu a hesla (přístupové kódy). Je to nejdůležitější krok v ochraně vašich dat a financí ve službách VoIP za který plně zodpovídáte ! Tyto změny si zapište a uložte na chráněné, ale zapamatovatelné místo.

VoIP - slovníček pojmů

Caller ID - Identifikace volajícího, předávaná telekomunikačním operátorem. Umožňuje například zobrazení čísla volajícího na displeji telefonu nebo distribuci příchozích hovorů dle volajícího čísla (například hovor z Francie může vyzvánět přímo u pracovníka, který hovoří francouzky).

CLIP - (Calling Line Identification Presentation) - zobrazení telefonního čísla volajícího na displeji telefonu volaného uživatele.

CLIR - (Calling Line Identification Restriction) - funkce pro zabránění zobrazení čísla volajícího (Caller ID) na displeji telefonu volaného účastníka.

DND - (Do Not Disturb) - Nerušit. Tuto funkci je možno aktivovat například v průběhu porady nebo jednání. Dle typu ústředny přestane pobočka s aktivovanou funkcí DND vyzvánět nebo se přímo bude hlásit jako obsazená. Na systémových telefonech je volajícímu z jiné pobočky ústředny zobrazována informace o tom, že účastník má aktivovanou funkci DND.

DNS - (Domain Name System) - Systém používaný na internetu ke zjišťování IP adres vztahujících se k jednotlivým doménovým jménům a naopak.

DTMF - Tónová volba. Každé klávese (0-9, #, * ...) na číselnici telefonního přístroje je přiřazen tón, podle nějž je identifikována klávesa při vytáčení telefonního čísla volaného účastníkem. Používá se i pro dálkové ovládání různých zařízení, jako jsou telefonní záznamníky, hlasová pošta apod.

E.164 - Standard definující tvar telefonních čísel a mezinárodní číslovací plán.

EXT -(Extension) - označení pro pobočku ústředny

Firewall - prvek v síti zajišťující bezpečnost privátní sítě před neoprávněným přístupem z veřejné sítě.

FQDN - (Fully Qualified Domain Name) - Úplné doménové jméno, kterým lze na internetu jednoznačně identifikovat počítač (server), jemuž náleží. Za pomoci dotazu na DNS server obdržíme IP adresu.

FWD - (Forward) - přesměrování hovorů na jinou pobočku nebo vnější linku. Může být okamžité, aktivovaní při obsazení apod.

FXO - jedná se o port, který se připojuje k analogové lince PSTN (veřejné telefonní sítě) nebo k analogové lince z PBX (pobočkové ústředny).

FXS - jedná se o port, do kterého se připojuje klasický analogový telefon.

H.323 - Jeden z nejdůležitějších standardů ITU-T, řeší problematiku multimediálních přenosů přes IP prostředí. H.323 je zastřešením celé řady protokolů řady H.22x, které stanovují komunikaci čtyř základních komponent - Terminál, Gateway, Gatekeeper, MCU.

Hlasová pošta - (VM - Voice mail). Hlasová pošta je systém, používaný obvykle jako nadstavba pobočkové telefonní ústředny, umožňující digitální záznam hlasových zpráv pro jednotlivé uživatele, obdobně jako řada telefonních záznamníků. Obvykle umožňuje například i dálkové vyzvedávání a mazání zpráv po zadání hesla a podobně. Kvalitnější systémy hlasové pošty obsahují možnost vytvoření hlasového průvodce pro volající, například pro volbu jazyka komunikace, regionu, služby apod., programovatelné dle požadavku uživatele.

Hold - Funkce přidržení hovoru. Hovor je "zaparkován" a uživatel může například obsloužit další hovor a poté se k původnímu přidrženému hovoru vrátit. Účastník, jehož hovor je přidržen, se navzájem neslyší s protistranou (na rozdíl od funkce MUTE, kde je pouze odpojen mikrofon jedné stanice), obvykle je mu přehrávána hudba na pozadí.

IP - (Internet Protocol) - komunikační protokol, používaný v síti Internet.

IP produkt - produkt (telefon, brána, ústředna, ...) využívající pro přenos dat IP protokol

IP telefon - Telefon, který spojuje hovory pomocí IP sítí (internetu) místo běžné telefonní sítě. IP telefon může mít formu klasického stolního telefonu, mobilního přístroje nebo softwarové aplikace do počítače.

IPTV - systém při kterém je digitální televize distribuována přes IP protokol (internet)

JTS - Jednotná telekomunikační síť - označení pro telefonní síť v ČR, provozovanou společností O2. Prostřednictvím této sítě poskytují svoje služby i další, alternativní telekomunikační operátoři.

Kodek - Kodek složenina ze slov -ko- dér a -dek- odér. Jedná se o zařízení nebo počítačový program, který převádí data (většinou audio nebo video) do formátu vhodného např. pro přenos, ukládání, zobrazování. Zároveň umožňuje kompresi, resp. šifrování takovýchto dat. Patří sem např. G.711u, G.711a, G.729, G.723 atd.

Konferenční hovor - Služba telefonní ústředny nebo sítě, kdy spolu hovoří více účastníků najednou.

Multicast - je metoda přeposílání IP datagramů z jednoho zdroje skupině více koncových stanic. Místo odesílání jednotlivých datagramů ke každému cíli je odeslán jediný datagram.

MMS - Multimediální zprávy (zkratka MMS z anglického Multimedia Messaging Service). Multimediální paralela k SMS. Pomocí MMS je možné posílat kromě textu i obrázky, audio a videoklipy.

MUTE - Aktivováním funkce MUTE dojde k odpojení mikrofonu na pobočce, účastník nadále slyší protisranu, ale ta neslyší jeho. Funkci je možné využít například pro podání rychlé informace kolegovi v kanceláři v průběhu hovoru, aniž by byla protistrana rušena.

NAT - mechanismus umožňující redukci potřebného množství jedinečných IP adres. Umožňuje připojení do Internetu síť, která nemá unikátní IP adresy, jejich překladem do takových adres.

PBX - je zkratka pro pobočkovou telefonní ústřednu.

PSTN - (Public Switched Telephone Network) Veřejná telefonní síť. Telefonní spojení přes "klasického" telekomunikačního operátora.

SIP - (Session Initiation Protocol) signalizační, řídící protokol sloužící k vytváření, monitorování a ukončování spojení mezi jedním či více účastníky. SIP pracuje na principu server-klient. Je to progresivně se vyvíjející protokol, se značnými možnostmi, předpokládá se že bude nejdůležitějším standardem nejen v oblasti IP telefonie.

SMS - Služba krátkých textových zpráv (zkratka z anglického Short message service) je název pro službu dostupnou na většině digitálních mobilních telefonů. Zprávu lze posílat mezi mobilními telefony, jinými zařízeními, na pevné telefony nebo přes internet. Délka zprávy je omezena na 160 znaků.

URI - (Uniform Resource Indetifier) - Jednoznačný identifikátor zdroje na internetu. Identifikuje typ internetové služby a její cílovou adresu; v případě systému ENUM je využíván k uložení informace, jak se s danýmúčastníkem spojit pomocí SIP.

VoIP - (Voice over Internet protokol) - Technologie, která využívá pro telefonování IP protokol (nejčastěji internet), místo klasické analogové linky.

VoIP brána - (Gateway) - brána, která zajišťuje převod mezi různými sítěmi, např. IP datovou sítí a PSTN sítí.

VoIP služby - jedná se o hlasové služby (VoIP), které většinou nabízejí ISP poskytovatelé. Uživatel obdrží pevné telefonní číslo, které se chová stejné jako klasické PSTN číslo.

VoIP telefon - jsou telefony, které využívají VoIP technologii

 

    Mikrotech VoIP a GSM operátor


  • Těšínská 365, Orlová-Poruba, 73514
  • Hotline: 00420 558 840 000
  • Fax: 00420 558 840 001
  • E-mail: voip zavináč mikrotech.cz
Mikrotech twitter Mikrotech facebook Mikrotech Heureka